home     contact us     backward     forward

ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Low Temp Incubator

ตู้บ่มเพาะเชื้อ

 

รายละเอียด

1.เป็นตู้อบเพาะเชื้อที่สามารถใช้ปรับตั้งควบคุมอุณหภูมิ 0 ถึง อุณหภูมิห้อง ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ

   Electronic Thermostat โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน + 1.0 องศาเซลเซียส โดยมีสเกลหน้าปัทม์ –20 ถึง 50  

   องศาเซลเซียส

2.ขนาดภายในตู้กว้าง 56 ลึก 40 สูง 50  เซนติเมตร มีปริมาตรความจุภายในไม่ต่ำกว่า 112 ลิตร

   ขนาดภายนอกตู้โดยประมาณกว้าง 72 ลึก 56 สูง 120 เซนติเมตร มีล้อเลื่อน 4 ล้อ

3.ภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส สตีล ส่วนภายนอกทำด้วยโลหะพ่นสี บุฉนวนความเย็นด้วย Urethane Foam

4.มีชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส 2 ชั้น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

5.มีพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในตู้ กระจายอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ(Uniformity)คงที่ทั่วตู้

6.ระบบทำความเย็นใช้ Compressor ทำความเย็นชนิด Hermetic

7.ใช้ไฟฟ้า 220 Volt. 50 Hz. 1 Phase.

8.มีคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องเป็นภาษาไทย 1 ชุด

9.เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

10.รับประกันคุณภาพ 1 ปี

11.รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

www.centrifugal-sus-pump.com