home     contact us     backward     forward

ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ

 

 

Low Temp Incubatorรายละเอียด

1.เป็นตู้อบเพาะเชื้อที่สามารถใช้ปรับตั้งควบคุมอุณหภูมิ 10 ถึง อุณหภูมิห้อง ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ

   Electronic Thermostat โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน + 1.5 องศาเซลเซียส โดยมีสเกลหน้าปัทม์ –20 ถึง 50 

   องศาเซลเซียส

2.ขนาดภายในตู้กว้าง 40 ลึก 40 สูง 40  เซนติเมตร มีปริมาตรความจุภายในไม่ต่ำกว่า 60 ลิตร

   ขนาดภายนอกตู้โดยประมาณกว้าง 50 ลึก 50 สูง 85 เซนติเมตร   มีล้อเลื่อน 4 ล้อ

3.ภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส สตีล ส่วนภายนอกทำด้วยโลหะพ่นสี บุฉนวนความเย็นด้วย Urethane Foam

4.มีชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส 2 ชั้น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

5.มีพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในตู้ กระจายอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ(Uniformity)คงที่ทั่วตู้

6.ระบบทำความเย็นใช้ Compressor ทำความเย็นชนิด Hermetic

7.ใช้ไฟฟ้า 220 Volt. 50 Hz. 1 Phase.

8.มีคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องเป็นภาษาไทย 1 ชุด

9.เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

10.รับประกันคุณภาพ 1 ปี

11.รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

www.centrifugal-sus-pump.com